Iepirkumi

Rīgas 95.vidusskolas nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija paziņo, par izsoles rezultātiem “Par nekustamā īpašuma iznomāšanu karsto dzērienu automātu izvietošanai”:

      Bruknas iela 5 - par 1 vietu līdz 2 m² , kadastra apzīmējums  01001070118002

      Bruknas iela 3 - par 1 vietu līdz 2 m², , kadastra apzīmējums  01001072128001

 

Izskatot iesniegtos piedāvājumus, nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija nolēma slēgt divos nekustamā īpašuma nomas līgumus ar:

      SIA “Coffee Address” - Bruknas iela 5 - EUR 225.00 mēnesī bez PVN par 1 vietu līdz 2 m²

      SIA “Kafijas pasaule” -  Bruknas iela 3 - EUR 209.00 mēnesī bez PVN par 1 vietu līdz 2 m²

 

Rīgas 95.vidusskolas iznomā Iestādes telpas:

Rīga, Bruknas iela 5, ar kopējo platību 2 m2 skolas foajē (1 stāvā) karsto dzērienu automātu izvietošanai.

Bruknas iela 3, ar kopējo platību 2 m2 skolas foajē (1 stāvā) karsto dzērienu automātu izvietošanai.

 

Nosacītā cena (sākumcena par nomu):

Bruknas iela 5 - EUR 98.38 mēnesī bez PVN par 1 vietu līdz 2 m² un papildus nomniekam jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens, atkritumu apsaimniekošana).

Bruknas iela 3 - EUR 81.99 mēnesī bez PVN par 1 vietu līdz 2 m² un papildus nomniekam jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens, atkritumu apsaimniekošana).

 

Nomas pretendenta izvēles kritērijs:

· Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

· Vidējā cena par dzērienu.

· Krūzes tilpums nemazāks par 250 ml.

· Dzērienu automātiem izmērs jābūt ne lielāk ka 2m2..

· Dzērienu sortiments – ne mazāks par 12 veidiem.

· Dzērienu produktiem jāatbilst MK noteikumiem Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas.” 51.¹ punktu.

 

Komerclīguma darbības laiks:

5 (pieci) gadi no līguma parakstīšanas brīža.

 

Pieteikšanās termiņš:

Pieteikumus par telpu nomu iesniegt rakstveida (slēgtā aploksnē), no 12.02.2024. līdz 16.02.2024. plkst.11:00 Rīgas 95. vidusskolas 201 kab. Bruknas iela 5, Rīga, LV-1058.

 

Pielikuma:

Līguma projekts