Dokumenti

Personas datu aizsardzības politika
Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti 10.klasē

Piekrišana bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu
Piekrišana bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu

Iekšējie noteikumi skolēnu personas datu aizsardzības kārtībai
Pedagogu un darbinieku personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība.
Rīgas 95.vidusskolas privātuma politika

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība
APLIECINĀJUMS 
par fizisko personu datu un ierobežotas pieejamības informācijas atbilstošu apstrādi un aizsardzību veicot darba/amata pienākumus

Rīgas 95. vidusskola ievēro Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politiku, kas pieejama tīmekļa vietnē https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika

Atbilstoši likumdošanai, skola apstrādā un uzglabā datus par izglītojamiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un darbiniekiem, t.sk. vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, dzimšanas datums, valstiskā piederība, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adreses, kontaktinformācija (tālruni un/vai e-pasta adresi), bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru, fotografija, izglītojamo mācības, uzvedība un sekmes, izglītojamo un darbinieku medicīniskā dokumentāciju, videonovērošanas laikā iegūtā informācija, darbinieka CV, informācija par konta un darba algu, sodāmība.

Dati tiek apstrādāti un uzglabāti, lai nodrošinātu mācību procesu un drošību skolā. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir noteikts normatīvajos aktos: Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un tam pakļautajos Ministru kabineta noteikumos.

Datu uzglabāšanas ilgums ir noteikts likumdošanā.
Rīgas 95. vidusskolas audzināšanas darba programma 2021. - 2024. gadam

e-paraksta rīķi
e-paraksta iespējas
dokumentu formāti e-parakstā
pieteikties e-parakstām

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Pašnovērtējuma ziņojums 2023.

Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība 01.10.2023.

Rīgas 95.vidusskolas tradīcijas

Pretkorupcijas plāna izpildes atskaite 2020
ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2022./2023. – 2024./2025.
Skolas nolikums
Darba kārtības noteikumi