Noderīga informācija

Lai skolotājiem, skolēniem un vecākiem palīdzētu uzsākt chromebook datoru lietošanu, projekta "Izglītības iestāžu digitalizācija 7. - 9.klasēm" ietvaros esam izveidojuši 2 dažādas video pamācības: 

 1. Skolotājiem -  https://failiem.lv/u/h252ysh3ca#/view/afgczf684g
 2. skolēniem un skolēnu vecākiem,  https://failiem.lv/u/h252ysh3ca#/view/98jxgbzp3z gadījumā, ja chromebook datori ir izsniegti uz mājām.

 Video par Chrombook lietošanu

PII

Pirmsskolas mācību programma
Pirmsskolas iekšējās kārtības noteikumi


08.-6.2023.
Skaidrojums par vairāklīmeņu EDOC formāta pakotnēm un to juridisko spēku.
26.09.2022.

Brīvpusdienu nodrošināšana Rīgas pašvaldības skolās un bērnudārzos.

Brīvpusdienas pienākas:

1.-4.klašu skolēniem,

Izglītojamam ir noteikta invaliditāte,

izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;

izglītojamā ģimene ir reģistrēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā;

izglītojamam ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā paredzētajā kārtībā;

izglītojamais ir bārenis saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma nosacījumiem;

izglītojamais ir atzīstams par bērnu, kura aprūpes pienākumu samaksāt par bērna ēdināšanas pakalpojumu vecāks (persona, kas realizē izglītojamā aizgādību) nepilda;

izglītojamam uz cita normatīvā akta pamata piešķirtas tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu.
 

Уважаемые родители, платформа для регистрации питания начала работу. 

 

https://pusdienlaiks.lv

 

Это лучший варант для оформления договора. Если вы выберете бумажный вариант, то до 18.00 27 сентября сообщите об этом класссному руководителю. Договора будут распечатаны и их можно будет забрать в школе 28 сентября после уроков ( это могут сделать и дети). Вы их подписываете и в четверг утром возвращаете в школу.

Если вы не будете доплачивать за питание то тоже сообщите классному руководителю.

 


20.06.2022.
Par izglītojamo ēdināšanu

05.04.2022.
Cienījāmie vecāki un kolēģi/es!

Rīgas 95.vidusskolas interešu izglītības pulciņi uzaicina Jūs 6.maijā 18.00 II.korpusā aktu zālē uz koncertu,  kurš vēltīts Mātes dienai.

Gaidīsim Jūs!

Ar sirsnīgiem novēlējumiem,

Skolas administrācija un interešu izglītības vadītāji.

 

25.01.2022.Topošo pirmklasnieku vecāku ievērībai!

Video pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=eq1HU2-4j4s

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments atgādina, ka ir stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes 27.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” (pieejami šeit Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs (likumi.lv). Departaments ir sagatavojis gan nelielu aprakstu (sk. zemāk par būtiskākajām izmaiņām), infografiku (pielikumā), kā arī video materiālu (zem saites), lai varat informēt potenciālos skolas izglītojamo vecākus. Materiālu iespējams izmantot, ievietošanai skolas mājas lapā, kā arī sociālo tīklu kontos, ja tādi skolai ir.

Par izmaiņām noteikumos

Noteikumi precizē:

 1. izglītības iestāžu nosaukumus,
 2. izglītības iestāžu mikrorajonus (informācija par skolu mikrorajoniem atkarībā no bērna deklarētās dzīvesvietas pieejama šeit RD IKSD iestāžu katalogs (riga.lv)),
 3. bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu iekļaušanu izglītības iestādes 1. klašu pretendentu sarakstā - bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu iekļauj prioritārā kārtā viņa deklarētajai dzīvesvietai tuvākā skola (mikrorajona skola).

No šī gada ir mainījusies kārtība, kā vecāki var iesniegt pieteikumu reģistrācijai rindā uz 1.klasi. Iepriekš portālā Latvija.lv izmantotais e-pakalpojums “Iesniegums iestādei” (pašreizējais nosaukums Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana) nav paredzēts skolu pakalpojumu pieteikšanai un dokumentu iesniegšanai, kā arī šī pakalpojuma darbība pakāpeniski tiek izbeigta.

Aicinām bērnu vecākus informēt par iespēju pieteikumus parakstīt ar drošu e-parakstu un iesniegt skolā vienā no šādiem veidiem:

 1. izmantojot savu darba vietu portālā Latvija.lv – vecākiem, kam ir aktivizēts oficiālās e-adreses konts (papildu informācija pieejama šeit Latvijas valsts portāls),
 2. nosūtīt uz skolas e-pastu.

Vecākiem pieteikumā jānorāda: bērna vārds, uzvārds, personas kods, izvēlētā pamatizglītības programma, mācību gads, kad bērns uzsāks pamatizglītības ieguvi.

Ja vecākam nav iespējams dokumentu parakstīt ar drošu e-parakstu, vecāks var ierasties skolā klātienē, iepriekš vienojoties par laiku un kārtību, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, un saskaņā ar saistošo noteikumu 10., 11. un 12. punktu pieteikums tiek reģistrēts klātienē.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010

Tālrunis +371 67026816

E-pasts iksd@riga.lv

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 95.vidusskolā (vsk.)

 


iesniegums 1. klasē
 1. Pēc paziņojuma (vēstule) par bērna uzņemšanu skolas 1. klasē saņemšanas lūdzu iesniegt iesniegumu par bērna uzņemšanu Skolas 1.klasē vai par iesnieguma atsaukšanu (savu vizīti saskaņot ar sekretāri pa tālruni– 67474221 )
 2. Bērna medicīnisko karti var iesniegt pēc sagatavošanas (termiņš pēc situācijas Valstī, vēlams līdz 2022.gada 15. augustam)

 

Ieteikumi vecākiem attālināta mācību procesa nodrošināšanai

 1. Attālināta mācīšanās nozīmē lielāku pašvadību skolēnam. Attālināta mācīšanās nenozīmē klātienes nodarbību pārnešanu tiešsaistē. Tā vairāk līdzinās pašu vadītām mācībām, sekojot skolas un skolotāja norādījumiem. Saprotami, ka šajā laikā būs apgūts mazāks mācību satura apjoms nekā klātienes mācībās, jo vienlaikus jāpierod pie jauna mācīšanās veida. Skolēni saņems atgriezenisko saiti par paveikto darbu, lai zinātu, pie kā vēl jāstrādā. Skolēna sniegumu atkal vērtēs ar atzīmēm, atsākoties klātienes mācībām.
 2. Aktīvi interesējieties par skolas plānoto mācību norisi. Noskaidrojiet, kas skolēnam būs jādara, kādā grafikā, kādi mācību materiāli un tehnoloģiskais nodrošinājums viņam būs nepieciešams, kā notiks regulāra saziņa ar skolotāju par darāmo un sniegumu.
 3. Vienojieties par ģimenei reālāko mācīšanās modeli. Apstākļi katrā ģimenē atšķiras. Skolas rēķinās, ja tehnoloģijas ģimenē nav pieejamas vai jādala. Ja nav citas iespējas, skolotājs var telefoniski informēt skolēnu un vecākus par piekļuvi mācību līdzekļiem, darbu iesniegšanas kārtību un atgriezeniskās saites nodrošināšanu. Mācībām izmantojamas arī grāmatas, drukāti mācību materiālu komplekti.
 4. Meklējiet atbalstu kopā. Sazinieties ar skolu un pašvaldību, ja nepieciešams papildu tehnoloģiskais atbalsts. Iespējams, ka pašvaldība var abonēt rūterus vai uz laiku nodrošināt ar skolas datoriem individuālus skolēnus. Sadarbība ir ļoti nozīmīga kritiskās situācijās.
 5. Palīdziet bērnam / jaunietim iekārtot mācību vietu. Pārliecinieties, ka bērnam ir patstāvīga vieta, kur netraucēti mācīties. Sakārtojiet aprīkojumu, lejuplādējiet nepieciešamās lietotnes. Pārbaudiet, vai skolotājs varēs dzirdēt jūsu bērna teikto dažādos tiešsaistes risinājumos vai telefoniski. Kopā ar bērnu izmēģiniet vidi, tehnoloģijas, pavingrinieties, kā viss darbojas.
 6. Izplānojiet bērna / jaunieša mācību dienu kopā. Kad esat iepazinušies ar skolas plānu mācību īstenošanai, kopā ar bērnu izplānojiet regulāru dienas ritmu un uzstājiet, lai to ievērotu, līdzīgi kā tas notiktu klātienes mācībās. Vienojieties, kad viņam būs pieejami nepieciešamie tehniskie rīki, ja tos ģimenē lieto vairāki cilvēki. Tikpat svarīgi iet laikus gulēt, regulāri ēst un kustēties.
 7. Sekojiet skolēna līdzdalībai mācībās. Palīdziet bērnam sekot līdzi paveiktajam – veidot ieradumus mācīties saskaņā ar dienas plānu, veikt uzdevumus dotajos termiņos. Pārrunājiet, ko bērns iemācījies, skolotājs uzdevis vai kādu vērtējumu izteicis. Jautājiet bērnam, vai nepieciešama palīdzība. Ik dienas pārliecināties arī par bērna noskaņojumu.
 8. Plānojiet, lai katru dienu izkustētos. Pārliecināties, lai katru dienu bērns / jaunietis pēc iespējas iesaistītos fiziskajās aktivitātēs. Ja apstākļi un iespējas to pieļauj, dariet to kopā.

⇒ Ieteikumus vecākiem PDF formātā vari lejupielādēt šeit!

⇒ Lasi Solvitas Lazdiņas ieteikumus, kā veiksmīgāk uzsākt attālinātu mācīšanos mājās šeit - https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas

⇒ Ieteikumus pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem lasi šeit - https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/pirmsskolai

 
No 23.03.2020
Ieteikumi
Kartība
Советы родителям:
Вы хотите видеть вашего ребенка сильным, выносливым и закаленным -тренируйте его в разнообразном физическом труде.
Вы хотите видеть его умным и образованным -приобщайте к чтению, расширяйте кругозор, воспитывайте жажду знаний.·
Вы хотите видеть его всегда веселым и жизнерадостным - не дайте закиснуть ему в праздности и лени.
Вы хотите закалить его волю и характер - не скупитесь на трудные задания, заставляйте его почаще напрягать свои силы, преодолевать трудности.
Вы желаете, чтобы ваш ребенок был чутким и отзывчивым, хорошим товарищем - пусть он ежедневно трудиться вместе с другими, учится помогать товарищам, отзываться на чужую боль.
Вы хотите, чтобы ваш ребенок нашел свое место в жизни -знакомьте его с различными видами деятельности, вырабатывайте у него трудолюбие и ответственность за свои поступки.
Как можно чаще интересуйтесь успехами и поведением своих детей. Педагоги школы -ваши помощники в воспитании. Советуйтесь с ними, помогите им со своей стороны лучше узнать ваших детей.
Узнавайте, с кем дружат и проводят свободное от занятий время ваши дети, как ведут себя на улице, в общественных местах.


 
Personāls
Bruknas iela 5. - (5. - 12. kl.)
Sergejs Verhovskis Izglītības iestādes vadītājs/direktors t.67474185
  Lietvedības pārzine t.67474186
  Saimniecības daļa t.67474191
 
Bruknas iela 3. - (1. - 4. kl.)
Sergejs Verhovskis Izglītības iestādes vadītājs/direktors t.67474185
  sekretāre t.67474221
  ēkas dežurants t.67474220
bērnu dārzs PII vadītāja t.67474226
  saimniecības daļa t.67474219
  medmāsa t.67474227
sporta komplekss (peldbaseins) administrators t.67675017

Visa publiskā informācija par e-karti pieejama Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv pakalpojumā Reģistrācija pirmsskolai.Iesniegums


Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

Uzņemšana 1.klasē
notiek atbilstošī RD noteikumiem Nr.137
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137

Rīgā 2015.gada 27.janvārī (prot. Nr.48, 12.§)
Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs