Izglītības programmas

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA RĪGAS 95.VIDUSSKOLĀ
 

Informējam, ka RD IKSD mājas lapā ir publicēta informācija par pieteikšanos apvienotajam  iestājpārbaudījumam skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2022./2023.gadā.

 

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=pieteiksanas-vienotam-iestajparbaudijumam-rigas-skolu-un-valsts-gimnaziju-10-klase-9214

 

Iestājpārbaudījuma ilgums līdz 3 stundām. Rīgas Valsts vācu ģimnāzija papildus tajā pašā dienā organizēs iestājpārbaudījumu svešvalodā, jo īsteno pamatizglītības programmas ar augstāk sasniedzamiem rezultātiem gan vācu, gan angļu valodās.

Papildus vēlos informēt, ka uz Rīgas valsts ģimnāziju un vidusskolu 10.klasi iestājpārbaudījums notiks vienā dienā (klātienes programmas) 03.06.2022. plkst.10.00., papildtermiņš (COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām) 14.06.2022. plkst.10.00.

Iestājpārbaudījuma ilgums 3 stundas neieskaitot starpbrīžus.

Iestājpārbaudījums sastāvēs no 2-3 daļām (pēc izglītojamā izvēles un skolu prasībām uzņemšanai 10.klasē):

1.daļa: svešvaloda (angļu vai vācu); 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis); 3.daļa: matemātika (augstākais līmenis). Skolas savos izdotajos iekšējos noteikumos norāda, kuras no daļām tiks ņemtas par pamatu uzņemšanai Jūsu skolas vidējās izglītības programmā. Ir iespējami tikai 3 izvēļu varianti:

  1. 1.daļa: svešvaloda (angļu vai vācu); 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis);
  2. 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis); 3.daļa: matemātika (augstākais līmenis);
  3. 1.daļa: svešvaloda (angļu vai vācu); 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis); 3.daļa: matemātika (augstākais līmenis).

 

Iestājpārbaudījumu norises vietas, laiki, pieteikšanās termiņi, programmas un vērtēšanas kārtība tiks ievietota Departamenta un izglītības iestāžu tīmekļvietnēs vismaz četras nedēļas pirms iestājpārbaudījumu norises dienas.

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem notiks elektroniski, aizpildot reģistrēšanās anketu Departamenta tīmekļvietnē www.iksd.riga.lv. Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem tiks uzsākta divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma.

Skolēnam iestājpārbaudījums būtu jākārto tikai vienu reizi un iegūtie rezultāti tiks ņemti vērā, iestājoties izvēlētajā pašvaldības vidējās izglītības iestādē klātienes programmā.

Rezultāti tiks paziņoti 5 darba dienu laikā publicējot kodētu pretendentu rezultātu protokola izdruku Departamenta tīmekļvietnē www.iksd.riga.lv.

Vienotie kritēriji uzņemšanai Ģimnāzijās un Skolās

Ģimnāzijas var uzņemt izglītojamos 7.klasē, ja izglītojamais ir kārtojis vienoto iestājpārbaudījumu un mācību sasniegumi, beidzot 6.klasi (gada vērtējumi liecībā), atbilst šādiem kritērijiem:

1.            vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm;

2.            vērtējums latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm.

Skolas un Ģimnāzijas var uzņemt izglītojamos 10.klasē, ja izglītojamais ir kārtojis vienoto iestājpārbaudījumu un mācību sasniegumi, beidzot 9.klasi (gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību), atbilst šādiem kritērijiem:

1.            vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm;

2.            vērtējums latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm.

 

Iepriekš minēto prasību neattiecināsim uz pretendentiem, kuri mācās vai ieguvuši pamatizglītību ārpus Latvijas vai starptautiskās skolas īstenotā starptautiskā izglītības programmā Latvijā.


Fizika, matemātika, programmēšana 
Bioloģija, ķīmija, latviešu valoda
Beidzot vidusskolas kursu, skolēniem jākārto eksāmeni 
Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem (likumi.lv)

10. Lai sasniegtu mācību jomā plānotos rezultātus, skolēns apgūst mācību priekšmetus atbilstoši šādiem kursiem:

10.1. pamatkurss sniedz zināšanas, izpratni un prasmes vispārīgajā vai optimālajā mācību satura apguves līmenī;

10.2. padziļinātais kurss sniedz zināšanas, izpratni un prasmes augstākajā mācību satura apguves līmenī;

10.3. specializētais kurss sniedz specifiskas zināšanas, izpratni un prasmes jebkurā mācību satura apguves līmenī.


Ministru kabineta noteikumi Nr. 416
Rīgā 2019. gada 3. septembrī (prot. Nr. 37 21. §)

(vispārējās vidējās izglītības satura īstenošanas mērķis, uzdevumi un saturā iekļaujamās vērtības, vispārējās vidējās izglītības obligātais saturs, tā apguves plānotie rezultāti mācību jomās un īstenošanas principi,  skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi un iegūtās izglītības vērtēšanas kārtība, ...)

Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā
aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā

 

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma no 3. g. v.

Pamatizglītības mazākumtautību programma 1. - 9. kl.  Aktuāli no 01.09.2022.
Ar 01.09.2022. notiek 1.klašu izglītojamo komplektēšana pamatizglītības programmā 210111 (1.b un 1.e)