Izglītības programmas

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA RĪGAS 95.VIDUSSKOLĀ
 

Izglītojamo 10. klase uzņemšanas kārtība Rīgas 95.vidusskolā

Rīgas 95.vidusskolas vispārējas vidējās izglītības programmas 10. klase 2023./2024. m.g., 10. klase 2024./2025. m.g.

Fizika, matemātika, programmēšana 10.klase 2022./2023. m.g., 11.kl 2023./2024. m.g.
Fizika, matemātika, programmēšana 11. un 12. klase 2022./2023. m.g. ,12. klase 2023./2024. m.g.
Bioloģija, ķīmija, latviešu valoda  10., 11. un 12. klase 2022./2023. m.g.11. un 12. klase 2023./2024. m.g.
Beidzot vidusskolas kursu, skolēniem jākārto eksāmeni 
Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem (likumi.lv)

10. Lai sasniegtu mācību jomā plānotos rezultātus, skolēns apgūst mācību priekšmetus atbilstoši šādiem kursiem:

10.1. pamatkurss sniedz zināšanas, izpratni un prasmes vispārīgajā vai optimālajā mācību satura apguves līmenī;

10.2. padziļinātais kurss sniedz zināšanas, izpratni un prasmes augstākajā mācību satura apguves līmenī;

10.3. specializētais kurss sniedz specifiskas zināšanas, izpratni un prasmes jebkurā mācību satura apguves līmenī.


Ministru kabineta noteikumi Nr. 416
Rīgā 2019. gada 3. septembrī (prot. Nr. 37 21. §)

(vispārējās vidējās izglītības satura īstenošanas mērķis, uzdevumi un saturā iekļaujamās vērtības, vispārējās vidējās izglītības obligātais saturs, tā apguves plānotie rezultāti mācību jomās un īstenošanas principi,  skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi un iegūtās izglītības vērtēšanas kārtība, ...)

Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā
aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā

 

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma no 3. g. v.

Pamatizglītības mazākumtautību programma 1. - 9. kl.  Aktuāli no 01.09.2023. 2.acd, 3.acd,5.acd,6.abcd, 8.abcd, 9.abcd
Ar 01.09.2022. notiek 1.klašu izglītojamo komplektēšana pamatizglītības programmā 210111 (1.b, 1.e, 2.b, 4.b)
Ar 01.09. 2023. 1.abcd, 2.be, 3.b, 4.abcd, 5.b, 7.abcd izglītības programma